Dr Paweł Stawarz

 Politolog, administratywista

AKTYWNOŚĆ NAUKOWO-ORGANIZACYJNA

Wystąpienia i referaty wygłoszone podczas międzynarodowych i ogólnopolskich kongresów i konferencji naukowych


 1. Referat pt.: Uwarunkowania geopolityczne państw Kaukazu Południowego przyczyną zróżnicowania ich relacji z Unią Europejską? na III edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kaukaz po 1991 r., która była zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, w dniach 15-16 lutego 2018 r.
 2. Referat pt: Azerbejdżan a Partnerstwo Wschodnie, podczas Sesji Naukowej poświęconej 100-leciu odzyskania niepodległości Republiki Azerbejdżanu, która była zorganizowana przez Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 14 grudnia 2017 r.
 3. Moderowanie (wraz z dr. Igorem Zhukovskim, Dyrektorem Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury) Panelu II Praktyki współpracy w dziedzinie kultury, na Międzynarodowym Polsko-Rosyjskim Sympozjum Kultury, które było zorganizowane przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 24 października 2017 r.
 4. Referat pt.: Bezpieczeństwo wewnętrzne w relacjach Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego, na II Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki Państwo w Unii Europejskiej, który był zorganizowane przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 26-28 września 2017 r.
 5. Referat pt.: Polska racja stanu a polityka Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego, na II Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki Państwo w Unii Europejskiej, który był zorganizowane przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 26-28 września 2017 r.
 6. Referat pt.: Wpływ polityki Federacji Rosyjskiej wobec państw Kaukazu Południowego, na ich stosunki z Unią Europejską, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rola i znaczenie Federacji Rosyjskiej we współczesnej Europie, która była zorganizowana przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja, i odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 23 września 2016 r.
 7. Moderowanie Międzynarodowego „Okrągłego stołu” Unia Europejska – rozwój czy upadek? Implikacje dla Ukrainy, który odbył się w dniu 12 lipca 2016 r., w ramach organizowanej przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Międzynarodowej „Szkoły letniej” Polska i Ukraina w procesie integracji europejskiej, w dniach 6-14 lipca 2016 r.
 8. Referat pt.: Państwa Kaukazu Południowego w polityce Unii Europejskiej na VII Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatach Metodologicznych, które były zorganizowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, w dniach 21-22 czerwca 2016 r.
 9. Referat pt.: Relacje Unii Europejskiej z Białorusią oraz Unii Europejskiej z Państwami Kaukazu Południowego – analiza porównawcza, na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polska i Białoruś we współczesnej Europie, która była zorganizowana przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Ambasadę Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej i Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową, na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 16-17 czerwca 2016 r.
 10. Referat pt.: Ukraina i Gruzja w procesie europeizacji – różnice i podobieństwa, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ukraina na drodze do Unii Europejskiej z perspektywy doświadczeń polskiej transformacji, która była zorganizowana przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 19 maja 2016 r.
 11. Referat pt.: Wpływ transformacji ustrojowej wybranych państw obszaru postradzieckiego na reformy polityki zewnętrznej Unii Europejskiej, na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europa XXI wieku. Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Stan obecny i scenariusze na przyszłość, która była zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Collegium Polonicum w Słubicach, w dniach 4-5 lutego 2016 r.
 12. Referat pt.: Wpływ Kazachstanu na relacje Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata, organizowanej przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Ambasadę Kazachstanu w Polsce, na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 11 grudnia 2015 r.
 13. Referat pt.: Europeizacja Ukrainy i Azerbejdżanu – podobieństwa i różnice, na Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Czy możliwa jest europeizacja Ukrainy?, organizowanym przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 4 grudnia 2015 r.
 14. Referat pt.: Kaukaz Południowy w stosunkach międzynarodowych, na III Ogólnopolskim Kongresie Politologicznym, Odsłony polityki, który był zorganizowane przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 22-24 września 2015 r.
 15. Referat pt.: Białoruś w realizacji programu Partnerstwa Wschodniego, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polska i Białoruś we współczesnej Europie, która była zorganizowana przez instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Ambasada Republiki Białoruś w Warszawie, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 8 kwietnia 2015 r.
 16. Referat pt.: Rosja w polityce krajów Kaukazu Południowego na Międzynarodowym Seminarium Naukowym Polska - Rosja. Stosunki sąsiedzkie: stan obecny i perspektywy, które było zorganizowane przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na wskazanym Uniwersytecie w dniach 9-10 października 2014 r.
 17. Panelista w panelu pt.: "Polityka Wschodnia UE" na I Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń, który był zorganizowane przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 18-20 września 2014 r.
 18. Referat pt.: Metodologiczne aspekty relacji Unii Eurpejskiej z państwami Kaukazu Południowego, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Węzeł Kaukaski. Współczesne problemy i wyzwania regionu, która była zorganizowana przez Instytut Wschodni 
  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie „Vostok”, w dniu 10 kwietnia 2014 r.

 19. Referat pt.: Neorealizm i neoliberalizm a geopolityka, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej w ujęciu paradygmatu geopolityki na przełomie XX/XXI wieku, która była zorganizowana przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 20 marca 2013 r.